راهبران محترم شهرداریهای استان

سلام علیکم 

به آلفا سیماک خوش آمدید

هدف از ایجاد این سایت پشتیبانی بهتر و اطلاع رسانی به راهبران عزیز است

در این سایت کاربران دستگاههای مختلف،هرکدام از طریق یک صفحه شبیه به همین صفحه به سایت دسترسی دارند

 

متن

متن

متن

متن

با توجه به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل  استان به دو  قسمت شمال و جنوب تقسیم  شده اند البته تمام ادارات کل مشمول این قضیه نیستند بعضی از ادارات کل شامل کل استان هستند و تقسیم شمال و جنوب ندارند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

اطلاعات پایه

متن

راهنمای مجوز هادفاتر پیشخوان که مایل به همکاری با پروژه هستند می توانند با کلیک بر روی ثبت نام در فرمی که مشاهده می کنند مشخصات خود را درج نمایند

راهنمای شهروندان(پیشخوان شهروندی)

متن

سئوالات متداول

اطلاع رسانی