برای مشاهده آدرس دفاتر نقشه برداری استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر پیشخوان استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر نظام مهندسی کشاورزی استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

اطلاعات پایه

متن

برای مشاهده فرم درخواست پشتیبانی اینجا را کلیک کنید

راهنمای شهروندان

متن

با توجه به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل جنوب استان راه اندازی شده اند که تعدادی از شهرستان ها بعضی از ادارات آنها از طریق ادارات کل جنوب استان مدیریت می شوند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

مراجع صدور مجوز

متن

سئوالات متداول

اطلاع رسانی