شهرستان کرمان

بخشداری مرکزی

بخشداری چترود

بخشداری راین

بخشداری شهداد

بخشداری گلباف

بخشداری ماهان

52 دهیاری

20 دهیاری

21 دهیاری

34 دهیاری

11 دهیاری

7 دهیاری

شهرستان رفسنجان

بخشداری مرکزی

بخشداری فردوس

بخشداری نوق

بخشداری کشکوئیه

100 دهیاری

25 دهیاری

9 دهیاری

23 دهیاری

شهرستان بم

بخشداری مرکزی

بخشداری دهبکری

بخشداری بروات

44 دهیاری

19 دهیاری

35 دهیاری

شهرستان زرند

بخشداری مرکزی

بخشداری یزدان آباد

68 دهیاری

13 دهیاری

شهرستان بافت

بخشداری مرکزی

بخشداری خبر

97 دهیاری

37 دهیاری

شهرستان قلعه گنج

بخشداری مرکزی

بخشداری چاه داد خدا

89 دهیاری

64 دهیاری

شهرستان انار

بخشداری مرکزی

20 دهیاری

شهرستان راور

بخشداری مرکزی

بخشداری کوهساران

23 دهیاری

36 دهیاری

شهرستان فهرج

بخشداری مرکزی

بخشداری نگین کویر

44 دهیاری

31 دهیاری

شهرستان ارزوئیه

بخشداری مرکزی

بخشداری صوغان

53 دهیاری

32 دهیاری

شهرستان رودبار جنوب

بخشداری مرکزی

بخشداری جازموریان

87 دهیاری

72 دهیاری

شهرستان ریگان

بخشداری مرکزی

بخشداری گنبکی

71 دهیاری

55 دهیاری

شهرستان سیرجان

بخشداری مرکزی

بخشداری گلستان

بخشداری زیدآباد

بخشداری پاریز

بخشداری بلورد

34 دهیاری

30دهیاری

30 دهیاری

34 دهیاری

34 دهیاری

شهرستان جیرفت

بخشداری مرکزی

بخشداری اسماعیلی

بخشداری اسفندقه

بخشداری جبال بارز

بخشداری ساردوئیه

80 دهیاری

74 دهیاری

20 دهیاری

50 دهیاری

119 دهیاری

شهرستان بردسیر

بخشداری مرکزی

بخشداری نگار

بخشداری لاله زار

بخشداری گلزار

40 دهیاری

22 دهیاری

21 دهیاری

10 دهیاری

شهرستان شهربابک

بخشداری مرکزی

بخشداری دهج

64 دهیاری

42 دهیاری

شهرستان کهنوج

بخشداری مرکزی

بخشداری چاه مرید

72 دهیاری

14 دهیاری

شهرستان عنبرآباد

بخشداری مرکزی

بخشداری جبال بارز جنوبی

59 دهیاری

53 دهیاری

شهرستان کوهبنان

بخشداری مرکزی

بخشداری طغرل الجرد

11 دهیاری

3 دهیاری

شهرستان منوجان

بخشداری مرکزی

بخشداری آسمینون

61 دهیاری

24 دهیاری

شهرستان نرماشیر

بخشداری مرکزی

بخشداری روداب

51 دهیاری

22 دهیاری

شهرستان فاریاب

بخشداری مرکزی

بخشداری حور

42 دهیاری

44 دهیاری

شهرستان رابر

بخشداری مرکزی

بخشداری هنزاء

22 دهیاری

56 دهیاری