متن

متن

با توجه به وسعت و پراکندگی استان،ادارات کل جنوب استان راه اندازی شده اند که تعدادی از شهرستان ها بعضی از ادارات آنها از طریق ادارات کل جنوب استان مدیریت می شوند 

در این قسمت برای تشخیص  زیر مجوعه هر اداره کل در شمال و جنوب استان نقشه و توضیحاتی ارائه شده است

متن

از چندین سال قبل که پروژه شروع شد به تدریج ادارات مختلفی به جمع بهره بردارن سامانه اضافه شدند و هنوز اداراتی هم هستند که بایستی از این سامانه استفاده کنند

در اینجا برای اطلاع کاربران عزیز لیست اداراتی که تا الان با سامانه کار میکنند  آمده است

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر پیشخوان استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

برای مشاهده آدرس دفاتر نقشه برداری استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن

برای مشاهده آدرس دفاتر نظام مهندسی کشاورزی استان به تفکیک شهرستان اینجا را کلیک کنید

متن