دوره مقدماتی - کلیات

متن

متن

جلسه اول

 مقدمه و پیش نیاز

مدت زمان ویدئو 2:54 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 نحوه دسترسی به سیماک

مدت زمان ویدئو 1:08 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 ورود به سامانه آموزشی

مدت زمان ویدئو 2:55 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 ورود به سامانه سیماک

مدت زمان ویدئو 6:11 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 تغییر کلمه عبور

مدت زمان ویدئو 1:46 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 اطلاعات فردی

مدت زمان ویدئو 1:17 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

سیستم مدیریت فرآیند املاک

متن

جلسه هفتم

 مقدمه

مدت زمان ویدئو 3:35 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 ثبت درخواست 

مدت زمان ویدئو 13:24 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه نهم

 بازدید یکسان

مدت زمان ویدئو 38:44 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دهم

 ارسال

مدت زمان ویدئو 8:02 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه یازدهم

 طرح تفصیلی

مدت زمان ویدئو 6:42 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوازدهم

 طرح بر و کف

مدت زمان ویدئو 5:56 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سیزدهم

 ارسال از طرح بر و کف

مدت زمان ویدئو 5:03 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهاردهم

 دستور نقشه

مدت زمان ویدئو 6:02 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پانزدهم

 تائید نقشه

مدت زمان ویدئو 4:30 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه شانزدهم

 اطلاعات نقشه

مدت زمان ویدئو 11:45 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفدهم

 تعیین خلاف

مدت زمان ویدئو 12:34 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هجدهم

 تعیین کمیسیون

مدت زمان ویدئو 6:38 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه نوزدهم

 اخطاریه کمیسیون

مدت زمان ویدئو 3:42 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه بیستم

 ثبت رای

مدت زمان ویدئو 11:20 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه بیست و یکم

 ارسال به اجرای احکام

مدت زمان ویدئو 2:32 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه بیست و دوم

 صدور ابلاغیه

مدت زمان ویدئو 4:16 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه بیست و سوم

 ثبت ابلاغیه

مدت زمان ویدئو 4:05 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه بیست و چهارم

صدور اخطاریه

مدت زمان ویدئو 3:16 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه بیست و پنجم

 ثبت اخطاریه

مدت زمان ویدئو 2:32 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه بیست و ششم

اعتراض به رای

مدت زمان ویدئو 4:51 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه بیست و هفتم

  اجرای رای

مدت زمان ویدئو 3:08 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه بیست و هشتم

 تهیه پیش نویس پروانه

مدت زمان ویدئو 9:19 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه بیست و نهم

تهیه پیش نویس گواهی

مدت زمان ویدئو 7:07 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه سی ام

 تائید مسئول شهرسازی/کارشناس فنی

مدت زمان ویدئو 4:53 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سی و یکم

 تائید معاون شهردار

مدت زمان ویدئو 3:45 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه سی و دوم

 تائید شهردار/بخشدار/دهیار

مدت زمان ویدئو 6:12 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سی و سوم

 پیشنهاد ابطال مجوز

مدت زمان ویدئو 2:24 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه سی و چهارم

 ابطال مجوز صادره

مدت زمان ویدئو 3:16 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سی و پنجم

 آرشیو مدارک

مدت زمان ویدئو 8:48 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه سی و ششم

 پیغام کاربر

مدت زمان ویدئو 4:37 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سی و هفتم

 رد قابلیت صدور

مدت زمان ویدئو 8:15 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه سی و هشتم

 به جریان اندازی پرونده

مدت زمان ویدئو 5:05 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سی و نهم

 برگشت پرونده

مدت زمان ویدئو 6:57 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهلم

 صدور مجدد مجوز

مدت زمان ویدئو 2:28 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه چهل و یکم

 صندوق پستی

مدت زمان ویدئو 13:15 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهل و دوم

 پیوست فایل

مدت زمان ویدئو 4:09 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه چهل و سوم

 بازدید مجدد

مدت زمان ویدئو 3:12 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهل و چهارم

 پلیس ساختمان

مدت زمان ویدئو 6:21 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه چهل و پنجم

 توقیف و رفع توقیف پرونده

مدت زمان ویدئو 4:45 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهل و ششم

 آمار پرونده های در انتظار

مدت زمان ویدئو 1:43 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه چهل و هفتم

 بازبینی ملک

مدت زمان ویدئو 18:50 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهل و هشتم

 کرکره بازبینی

مدت زمان ویدئو 30:20 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه چهل و نهم

 سیستم اطلاعات مدیریتMIS

مدت زمان ویدئو 1:55 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

محاسبه عوارض

متن

متن

جلسه اول

 مقدمه

مدت زمان ویدئو 3:56 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 محاسبه عوارض

مدت زمان ویدئو 20:02 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 صدور فیش

مدت زمان ویدئو 5:35 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 توزیع فیش

مدت زمان ویدئو 3:40 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 ابطال فیش

مدت زمان ویدئو 2:27 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 ثبت اطلاعات پرداخت ها

مدت زمان ویدئو 4:14 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 تایید پرداخت شهرسازی

مدت زمان ویدئو 3:06 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 بازبینی اطلاعات فیش

مدت زمان ویدئو 3:04 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

مکاتبات

متن

جلسه اول

 مکاتبات

مدت زمان ویدئو 2:48 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 ابزارک ایجاد

مدت زمان ویدئو 12:22 دقیقه

مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 ابزارک دیافت شده

مدت زمان ویدئو 5:30 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 ابزارک ارسال شده

مدت زمان ویدئو 4:35 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 ابزارک پیش نویس

مدت زمان ویدئو 3:52 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 ابزارهای صفحه مکاتبه

مدت زمان ویدئو 5:42 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 ابزارک بایگانی

مدت زمان ویدئو 2:38 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 ابزارک حذف شده

مدت زمان ویدئو 1:29 دقیقه

    مشاهده کنید