مراجع صدور مجوز

متن

جلسه اول

 مقدمه 

مدت زمان ویدئو 1:59 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

دسترسی به سامانه

مدت زمان ویدئو 1:02 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 فهرست درخواستهای/مکان محور

مدت زمان ویدئو 4:11 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 صدور مجوزهای/ مکان محور

مدت زمان ویدئو 8:27 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 اعلام نتیجه/ مکان محور

مدت زمان ویدئو 1:49 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 بازبینی/مکان محور

مدت زمان ویدئو 2:40 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 فهرست درخواست های شخص 

مدت زمان ویدئو 5:13 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 صدور مجوز/شخص محور

مدت زمان ویدئو 8:55 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه نهم

 اعلام نتیجه/شخص محور

مدت زمان ویدئو 1:39 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دهم

بازبینی/شخص محور

مدت زمان ویدئو 2:26 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

متن

مکاتبات

متن

جلسه اول

 مکاتبات

مدت زمان ویدئو 2:48 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 ابزارک ایجاد

مدت زمان ویدئو 12:22 دقیقه

مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 ابزارک دیافت شده

مدت زمان ویدئو 5:30 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 ابزارک ارسال شده

مدت زمان ویدئو 4:35 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 ابزارک پیش نویس

مدت زمان ویدئو 3:52 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 ابزارهای صفحه مکاتبه

مدت زمان ویدئو 5:42 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 ابزارک بایگانی

مدت زمان ویدئو 2:38 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 ابزارک حذف شده

مدت زمان ویدئو 1:29 دقیقه

    مشاهده کنید