جلسه اول

 مقدمه و پیش نیازها

مدت زمان ویدئو 2:30 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 نحوه دسترسی به سیماک

مدت زمان ویدئو 1:04 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

ورود به سامانه آموزشی

مدت زمان ویدئو 2:47 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 ورود به سامانه سیماک 

مدت زمان ویدئو 5:51 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 تغییر کلمه عبور

مدت زمان ویدئو 1:37 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 اطلاعات فردی

مدت زمان ویدئو 1:16 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 سند راهنمای تکمیلی نقشه برداری

مدت زمان ویدئو 9:11 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 ترسیم نقشه

مدت زمان ویدئو 16:32 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه نهم

 جستجوی پرونده

مدت زمان ویدئو 1:40 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دهم

 بازبینی نقشه

مدت زمان ویدئو 2:44 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه یازدهم

 انتخاب موقعیت

مدت زمان ویدئو 4 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوازدهم

استخراج مختصات

مدت زمان ویدئو 3:29 دقیقه

مشاهده کنید

متن

جلسه سیزدهم

 جستجوی پیشرفته

مدت زمان ویدئو 1:04 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهاردهم

 ارسال پیامک

مدت زمان ویدئو 7:46 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پانزدهم

 آزمون تئوری و عملی

مدت زمان ویدئو 2:59 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه شانزدهم

 حساب کاربری

مدت زمان ویدئو 2:35 دقیقه

    مشاهده کنید