جلسه اول

مقدمات

مدت زمان ویدئو 7:17 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 صفحه اصلی

مدت زمان ویدئو 3:45 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 اطلاعات مهندس

مدت زمان ویدئو 1:14 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 گزارش ساختمانی

مدت زمان ویدئو 20:229 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 کارپوشه مهندس

مدت زمان ویدئو 1:44 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

سابقه گزارشات

مدت زمان ویدئو 3:44 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 مشاهده تاییدات

مدت زمان ویدئو 1 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 گزارش وضعیت ساختمانی

مدت زمان ویدئو 1 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه نهم

 گزارش تخلف ساختمانی

مدت زمان ویدئو 1:16 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دهم

ثبت درخواست رفع توقیف

مدت زمان ویدئو 1:45 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه یازدهم

گزارش اصلاحی

مدت زمان ویدئو 2 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوازدهم

حساب کاربری

مدت زمان ویدئو 3 دقیقه

مشاهده کنید