متن

مکاتبات

متن

جلسه اول

درس اول : مکاتبات

مدت زمان ویدئو 2:48 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

درس دوم : ابزارک ایجاد

مدت زمان ویدئو 12:22 دقیقه

مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

درس سوم : ابزارک دیافت شده

مدت زمان ویدئو 5:30 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

درس چهارم : ابزارک ارسال شده

مدت زمان ویدئو 4:35 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

درس پنجم : ابزارک پیش نویس

مدت زمان ویدئو 3:52 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

درس ششم : ابزارهای صفحه مکاتبه

مدت زمان ویدئو 5:42 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

درس هفتم : ابزارک بایگانی

مدت زمان ویدئو 2:38 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

درس هشتم : ابزارک حذف شده

مدت زمان ویدئو 1:29 دقیقه

    مشاهده کنید

متن