تشکیل پرونده

متن

جلسه اول

مقدمه وپیش نیازها

مدت زمان ویدئو 2:31 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 شناسنامه ملک نقشه ای

مدت زمان ویدئو 21:39 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 تعیین موقعیت ملک

مدت زمان ویدئو 4:26 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 آرشیو مدارک

مدت زمان ویدئو 7:58 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 اظهارنامه متقاضی

مدت زمان ویدئو 1:44 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 بازبینی

مدت زمان ویدئو 1:34 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

 بروز رسانی اطلاعات شناسنامه ملک

مدت زمان ویدئو 8 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه هشتم

 حساب کاربری

مدت زمان ویدئو 2:34 دقیقه

    مشاهده کنید

ثبت درخواست املاک

متن

جلسه اول

ثبت درخواست مجوزهای کسب و کار

مدت زمان ویدئو 8:51 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 ارشیو مدارک

مدت زمان ویدئو 3:40 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 استعلامات مورد نیاز

مدت زمان ویدئو 17:10 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 اظهارنامه متقاضی

مدت زمان ویدئو 4:11 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 بازبینی ملک

مدت زمان ویدئو 7:29 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه ششم

 کرکره بازبینی (بازبینی جزئی)

مدت زمان ویدئو 7:08 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه هفتم

بازبینی درخواست های کسب و کار

مدت زمان ویدئو 2:45 دقیقه

    مشاهده کنید

ثبت درخواست اشخاص

متن

جلسه اول

تعریف شخص

مدت زمان ویدئو 2:02 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه دوم

 ثبت درخواست های مجوز شخص

مدت زمان ویدئو 7:26 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه سوم

 آرشیو مدارک

مدت زمان ویدئو 3:47 دقیقه

    مشاهده کنید

جلسه چهارم

 استعلامات مورد نیاز

مدت زمان ویدئو 14:25 دقیقه

    مشاهده کنید

متن

جلسه پنجم

 اظهارنامه متقاضی

مدت زمان ویدئو 3:27 دقیقه

    مشاهده کنید

متن